کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 487-523

10.22059/jte.2019.72765

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد


نقدی بر ریشه‌های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه‌ی اسلامی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 597-617

10.22059/jte.2018.67325

سمیه رشیدیان؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ امراله امینی؛ علی معصومی نیا