نویسنده = شهری، وحید شقاقی
تعداد مقالات: 2
2. عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری