نویسنده = گسکری، ریحانه
تعداد مقالات: 3
1. مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی


2. رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ احمد رستمی


3. صادرات نفت و رشد اقتصادی

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

علیرضا اقبالی؛ حمید رضا حلافی؛ ریحانه گسکری