نویسنده = وش، اسدا... فرزین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد