نویسنده = مشیری، سعید
تعداد مقالات: 4
1. برآورد توزیع زیان اعتباری صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 935-962

سعید مشیری؛ فاطمه عبدالشاه