نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 4
3. نفت و توسعه اقتصادی ایران

دوره 32، شماره 2، پاییز 1376

ابوالقاسم مهدوی


4. بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه

دوره 31، شماره 49، پاییز 1374

شیگمی یابوچی؛ ابوالقاسم مهدوی