نویسنده = زهرا دهقان شبانی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل رابطه نابرابری منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی فضایی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 875-890

زهرا دهقان شبانی؛ ابراهیم هادیان؛ جمال نگهداری


2. تحلیل تاثیر سرریزهای بین استانی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 89-115

زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی


3. تحلیل تاثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان ‏های ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 887-908

روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی