نویسنده = دکتر احمد جعفرى صمیمى
بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

دوره 40، شماره 2، تیر 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ دکتر محمود یحیى زاده فر؛ رحیم امین زاده


تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ علیرضا عرفانى


آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران

دوره 39، شماره 4، دی 1383

علیرضا عرفانى؛ دکتر احمد جعفرى صمیمى


هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ وحید تقى نژاد عمران