کلیدواژه‌ها = اقتصاد زیرزمینی
تعیین عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره‌ی 1389- 1355 (روش تصحیح خطای برداری)

دوره 53، شماره 2، تیر 1397، صفحه 367-386

10.22059/jte.2017.221471.1007406

محمد شریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ راضیه حیدریان محمدآبادی


مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1382

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى