کلیدواژه‌ها = تقاضا
تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 221-242

انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری


بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1385

رضا نجارزاده؛ مجید حسین پور