کلیدواژه‌ها = نابرابری درآمدی
تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور