کلیدواژه‌ها = شدت انرژی
نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 355-384

10.22059/jte.2016.58457

حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه


بررسی شدت انرژی در کشور‌های نفتی و غیر‌نفتی

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-20

10.22059/jte.2015.54094

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ مهدیس مرادی؛ هادی پرهیزی


تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر ابراهیم حیدرى؛ دکتر حسین صادقى


اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر حسین باستانزاد؛ دکتر فرهاد نیلى