موضوعات = بخش عمومی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه‌ی دولت

دوره 53، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 725-753

محمد نوفرستی؛ ویدا ورهرامی؛ سحر دشتبان فاروجی


2. تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی