نویسنده = احمد جعفری صمیمی
الگوی بررسی اثر ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن

دوره 41، شماره 5، دی 1385

احمد جعفری صمیمی؛ احمد برادران هاشمی؛ تورج دهقانی


بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ علی صادق زاده یزدی


بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1376

احمد جعفری صمیمی؛ رشید شمخال