نویسنده = اسمعیل ابونوری
سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-24

10.22059/jte.2016.57594

اسمعیل ابونوری؛ ابوالفضل گرمابی


تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 621-645

10.22059/jte.2014.52445

زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری


مدل‌سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه‌های فازی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 229-265

10.22059/jte.2014.51793

اسمعیل ابونوری؛ بهنام شهریار


تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12

10.22059/jte.2013.35805

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی