کلیدواژه‌ها = انحصار
ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 295-314

10.22059/jte.2014.51795

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه


سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 43-64

10.22059/jte.2013.35167

محمدنبی شهیکی تاش


بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 65-83

احمد صدرائی جواهری؛ سعیده پورنعمتی