کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 585-608

10.22059/jte.2020.285390.1008192

منصور خلیلی عراقی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش؛ امین گلوانی


کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏ های صنعتی ایران

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 563-592

10.22059/jte.2015.55801

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پویان کیانی


تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 621-645

10.22059/jte.2014.52445

زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری


مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1382

دکتر علیرضا شکیبایى؛ دکتر حسین صادقى