کلیدواژه‌ها = آزادسازی تجاری
اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 647-676

10.22059/jte.2014.52446

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی


آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

دوره 39، شماره 3، مهر 1383

دکتر محسن مهرآرا؛ رضا محسنی