کلیدواژه‌ها = اقتصادسنجی فضایی
مترو و تأثیرآن بر قیمت املاک مسکونی (‌شهرتهران)‌

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 79-96

10.22059/jte.2013.30194

مهنوش عبداله میلانی؛ مهرنوش حدادی


تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387

شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی