کلیدواژه‌ها = پانل دیتا
بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری

دوره 45، شماره 3، آبان 1389

علی اکبر قلی زاده؛ بهناز کمیاب


بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387

حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری