تعداد مقالات: 875

851. بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 537-556

10.22059/jte.2021.81002

نعیمه حمیدی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی


853. تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 585-608

10.22059/jte.2020.285390.1008192

منصور خلیلی عراقی؛ سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش؛ امین گلوانی


854. شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 609-634

10.22059/jte.2020.302037.1008313

محمد داود خورسندی؛ احمد گوگردچیان؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی


856. قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر واسطه‌های دولتی و غیردولتی: شواهدی از بازار سرمایه ایران

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 657-685

10.22059/jte.2021.81015

منیره روان بخش؛ محمدحسین دهقانی فیروزآبادی


858. شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پانل دیتا

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 717-736

10.22059/jte.2021.310899.1008370

زهرا منتظری؛ محسن رنانی؛ ایرج کاظمی؛ علیمراد شریفی


859. تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

دوره 55، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 737-760

10.22059/jte.2021.81022

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی


865. ارائه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی

دوره 55، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 887-914

10.22059/jte.2021.316589.1008416

محمدجواد شمسی؛ محمود شهرخی؛ سیده محبوبه امینی


870. بسط مدل اطلاعات محور مبتنی بر اطلاعات درون و برون شرکتی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1400

10.22059/jte.2021.328201.1008511

مهدیه اکبری روشن؛ جعفر عبادی؛ شاپور محمدی


872. تحلیل چند بعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران

دوره 56، شماره 2، تابستان 1400

10.22059/jte.2021.317222.1008419

اکبر حسن زاده؛ حسن حیدری؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی


874. ارزیابی قضیه هکچر- اوهلین- ونک(HOV) در اقتصاد ایران

دوره 56، شماره 2، تابستان 1400

10.22059/jte.2021.324036.1008469

فهیمه محبی نیا؛ مهدی یزدانی


875. ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل

دوره 56، شماره 2، تابستان 1400

10.22059/jte.2021.328879.1008519

سید حسن ملک حسینی؛ سید کمیل طیبی؛ منیره رفعت؛ مهدی یزدانی