ارائه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی

دوره 55، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 887-914

10.22059/jte.2021.316589.1008416

محمدجواد شمسی؛ محمود شهرخی؛ سیده محبوبه امینی


تأثیر تنگناهای مالی بنگاه‌ها بر رکود اقتصادی: شبیه‌سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jte.2022.339473.1008621

سمیرا آزاده رنجبر؛ حسین راغفر؛ کبری سنگری مهذب