نویسنده = موسوی، میرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک: رویکرد داده‌های شبه ‏تابلویی

دوره 52، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 859-878

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ مرضیه قاسمی دهقی