کلیدواژه‌ها = کارایی فنی
شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پانل دیتا

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 717-736

10.22059/jte.2021.310899.1008370

زهرا منتظری؛ محسن رنانی؛ ایرج کاظمی؛ علیمراد شریفی


محاسبۀ کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 93-113

10.22059/jte.2014.50542

محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ رضا رنج پور؛ سکینه سجودی


بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 1-20

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ سارا صفا مطلق


ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی