کلیدواژه‌ها = ساختار بازار
کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏ های صنعتی ایران

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 563-592

10.22059/jte.2015.55801

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پویان کیانی


ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 295-314

10.22059/jte.2014.51795

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه


بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 65-83

احمد صدرائی جواهری؛ سعیده پورنعمتی