دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، زمستان 1382 (شماره 63 - پاییز و زمستان 82)