نویسنده = حسین اصغرپور
مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 599-620

10.22059/jte.2014.52444

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضائی


بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 139-158

10.22059/jte.2013.30364

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی


بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1383

دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده


بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، دی 1382

دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده


وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

دوره 37، شماره 1، تیر 1381

کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور