نویسنده = حسین اصغرپور
تعداد مقالات: 8
3. مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 599-620

10.22059/jte.2014.52444

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضائی


5. بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 139-158

10.22059/jte.2013.30364

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی


6. بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده


7. بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1382

دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده


8. وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور