نویسنده = نادر مهرگان
نقش مالیات‌ها بر تثبیت چرخه‌های تجاری ایران

دوره 57، شماره 2، دی 1401، صفحه 359-390

10.22059/jte.2023.348478.1008718

علی مهرگان؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ نادر مهرگان


طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 187-214

10.22059/jte.2017.59617

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان


بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 411-428

10.22059/jte.2014.51800

نادر مهرگان؛ علیرضا دانش خواه؛ امید چترآبگون؛ روح اله احمدی؛ فریبرز تیشه کنی


تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 153-169

10.22059/jte.2012.24677

عزت اله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ نادر مهرگان


آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388

نادر مهرگان؛ روح الله رضائی