کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387

ُسید حمید رضا اشرف زاده؛ مهران نصیرزاده


ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385

محسن مهرآرا؛ علی رستمیان


بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دوره 40، شماره 3، مهر 1384

دکتر مجید صباغ کرمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی


بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383

دکتر محسن نظرى؛ معصومه بازرگانى کیا