دوره و شماره: دوره 31، شماره 39، پاییز 1366 (شماره 39 - پاییز)