دوره و شماره: دوره 31، شماره 41، پاییز 1368 (شماره 41 )