دوره و شماره: دوره 31، شماره 47، بهار 1372 (شماره 47 - بهار و تابستان 1372)