دوره و شماره: دوره 31، شماره 46، پاییز 1371 (شماره 46)