کلیدواژه‌ها = بهره‌وری
ارائه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی

دوره 55، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 887-914

10.22059/jte.2021.316589.1008416

محمدجواد شمسی؛ محمود شهرخی؛ سیده محبوبه امینی


ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 543-567

10.22059/jte.2017.231304.1007559

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ محمد ستاری فر


بررسی شدت انرژی در کشور‌های نفتی و غیر‌نفتی

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-20

10.22059/jte.2015.54094

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ مهدیس مرادی؛ هادی پرهیزی


بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 139-158

10.22059/jte.2013.30364

پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی