نویسنده = جعفر عبادی
تعداد مقالات: 13
2. مهم‌ترین عوامل مؤثر در مزد منصفانه، آزمون نظریة آکرلوف در ایران

دوره 48، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-117

10.22059/jte.2013.50576

جعفر عبادی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه


4. الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 23-44

10.22059/jte.2012.29252

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


5. اقتصاد ارتدکس مطالعه‌‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن

دوره 46، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 175-205

محمود متوسلی؛ جعفر عبادی؛ محمود مشهدی احمد


7. طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 55-80

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


9. هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

جعفر عبادی؛ محمد حسین قوام


13. اشتغال، بیکاری وتوسعه در ایران

دوره 31، شماره 39، پاییز 1366

جعفر عبادی