نویسنده = جعفر عبادی
بسط مدل اطلاعات‌محور مبتنی بر اطلاعات نهانی درون و برون‌شرکتی

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 205-255

10.22059/jte.2021.328201.1008511

مهدیه اکبری روشن؛ جعفر عبادی؛ شاپور محمدی


الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، دی 1391، صفحه 23-44

10.22059/jte.2012.29252

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


اقتصاد ارتدکس مطالعه‌‌ای در معنا، مفهوم و ویژگی‌های آن

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 175-205

محمود متوسلی؛ جعفر عبادی؛ محمود مشهدی احمد


طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 55-80

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388

جعفر عبادی؛ محمد حسین قوام