نویسنده = شکوفه فرهمند
شبیه‌سازی بازار اجاره مسکن با استفاده از مدل‎سازی عامل‌محور (مطالعه موردی: منطقه شش شهر اصفهان)

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 135-165

10.22059/jte.2020.282224.1008175

ایمان کی فرخی؛ نعمت الله اکبری؛ شکوفه فرهمند؛ علی عسگری


تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری


تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387

شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی