دوره و شماره: دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 120، پاییز 1396، صفحه 489-761 
7. عوامل تعیین کننده‌ی رشد اقتصادی ایران

صفحه 663-686

زکریا فرج زاده؛ حمید آماده؛ محمد عمرانی