تعداد مقالات: 875

52. بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد


54. تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


58. ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ یاسمین آریانا


59. بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ نازلی هیبتی


62. NAIRU و سیاست‎گذاری اقتصادی در ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

زهرا افشاری؛ احمد یزدان پناه؛ مرضیه بیات


63. الگوسازی و پیش‎بینی رشد اقتصادی ایران با رویکرد شبکة عصبی GMDH

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ سوده میرقاسمی


66. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی


67. بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد


73. اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان

دوره 36، شماره 1، بهار 1380

منصور خلیلی عراقی؛ اسماعیل رمضانپور


74. تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر سعید عیسی زاده


75. تحلیل ریسک و بازده سهام شرکت های سرمانه گذاری در بورس تهران

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

دکتر اسد اله فرزین؛ دکتر رضا اسماعیلی