کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، مرداد 1386

ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی


بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، اسفند 1385

اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد


سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384

زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی


محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ حسن باقری


رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، دی 1383

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان


تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

دوره 39، شماره 3، مهر 1383، صفحه 181-208

دکتر ابوالقاسم مهدوی


اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1383

دکتر خسرو پیرائى؛ على رضا پورفرج


تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383

دکتر اکبر کمیجانى؛ دکتر محمد مهدى عسکرى


نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دوره 38، شماره 3، دی 1382

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


صادرات نفت و رشد اقتصادی

دوره 38، شماره 3، دی 1382

علیرضا اقبالی؛ حمید رضا حلافی؛ ریحانه گسکری