کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 65
51. برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رحمان سعادت؛ کاظم یاوری


53. سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی


54. سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر على سورى


56. محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ حسن باقری


57. رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان


58. تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 181-208

دکتر ابوالقاسم مهدوی


60. اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383

دکتر خسرو پیرائى؛ على رضا پورفرج


61. تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر اکبر کمیجانى؛ دکتر محمد مهدى عسکرى


63. نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


64. صادرات نفت و رشد اقتصادی

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

علیرضا اقبالی؛ حمید رضا حلافی؛ ریحانه گسکری