تعداد مقالات: 875

127. بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقۀ یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 807-834

10.22059/jte.2015.56147

سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ سپیده صمیمی


129. بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1382

دکتر خسرو پیرایى؛ دکتر مجتبى مجاوریان


130. بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران

دوره 37، شماره 2، زمستان 1381

دکترالیاس نادران؛ گیلدا عبدلى


131. اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دوره 39، شماره 1، بهار 1383

دکتر سید کمیل طیبى؛ دکتر مصطفى عمادزاده؛ شیرین اربابیان


136. بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر غلامعلى رییسى اردلى؛ دکتر حسن کلباسی؛ مهدی رییسی


137. "تحلیل تجربی نقش بخش های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران "

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

دکتر صادق بختیارى؛ ابوالفضل یحیى آبادى


138. تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

امیر حسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای؛ علی کرامت زاده


139. ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام


143. بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در

دوره 41، شماره 5، زمستان 1385

اسمعیل ابونوری؛ مانی موتمنی


145. پول شویی و آثار و پیامدهای آن

دوره 38، شماره 3، زمستان 1382

دکتر فرهاد رهبر


147. اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

حسین عباسی نژاد؛ پویا جبل عاملی


150. ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رحیم دلالی اصفهانی؛ هوشنگ شجری؛ محسن رنانی؛ سهراب دل انگیزان