برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای واردات دارو در ایران

دوره 51، شماره 4، دی 1395، صفحه 777-799

10.22059/jte.2016.59457

حسین پناهی؛ سکینه سجودی؛ مهنسا مرندیان


بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقۀ یورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 807-834

10.22059/jte.2015.56147

سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ سپیده صمیمی


بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران

دوره 37، شماره 2، دی 1381

دکترالیاس نادران؛ گیلدا عبدلى


اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383

دکتر سید کمیل طیبى؛ دکتر مصطفى عمادزاده؛ شیرین اربابیان


بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دوره 39، شماره 4، دی 1383

دکتر غلامعلى رییسى اردلى؛ دکتر حسن کلباسی؛ مهدی رییسی


"تحلیل تجربی نقش بخش های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران "

دوره 37، شماره 1، تیر 1381

دکتر صادق بختیارى؛ ابوالفضل یحیى آبادى


تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی:سد بارزو شیروان)

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384

امیر حسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای؛ علی کرامت زاده


ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385

حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام


بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در

دوره 41، شماره 5، دی 1385

اسمعیل ابونوری؛ مانی موتمنی


پول شویی و آثار و پیامدهای آن

دوره 38، شماره 3، دی 1382

دکتر فرهاد رهبر