تعداد مقالات: 862

652. اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسین باستانزاد؛ دکتر فرهاد نیلى


653. یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر حسین مرزبان؛ بهنام جواهرى؛ دکتر رضا اکبریان


655. برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رحمان سعادت؛ کاظم یاوری


657. تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر علی محمد احمدی؛ دکتر نادرمهرگان


658. آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385

غلامرضا کشاورز حداد؛ زهرا نجاتی محرمی


662. بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

جعفر عزیزی؛ سعید یزدانی


663. تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

حمید خالوزاده؛ نسیبه امیری


668. بررسی شکاف تورمی ‎میان خانوارهای مناطق شهری ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

اکبر کمیجانی؛ ابوالفضل غیاثوند


669. اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی

دوره 44، شماره 3، زمستان 1388

ندا فرح بخش؛ اسدا... فرزین وش


670. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری


673. علوم شناختی و عملکرد اقتصادی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی


674. اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری در ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

علی طیب نیا؛ فاطمه قاسمی


675. سرمقاله

دوره 36، شماره 1، بهار 1380

unknown