الگوسازی مداخله‌ی ارزی در بازار ارز ایران

دوره 47، شماره 3، دی 1391، صفحه 23-44

10.22059/jte.2012.29252

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد


مؤلفه‌‌‌های مؤثر در تحصیلات بیش‌از‌اندازه و بازده آن در ایران

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 23-43

10.22059/jte.2013.50630

محسن ابراهیمی؛ علی اکبر قلی زاده؛ امیرحسین علی پور


سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 25-42

10.22059/jte.2013.35166

اصغر شاهمرادی؛ مهدی صارم


معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 25-40

10.22059/jte.2016.57595

محبوبه ایزدیار؛ ژاله معماری؛ میرحسین موسوی


تأثیر درجه‌ی رقابت در سیستم بانکی و الزامات سرمایه‌ای بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌های ایران

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-44

10.22059/jte.2018.65069

تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا؛ امین محسنی چراغلو؛ گیتی شاکری


اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-60

10.22059/jte.2017.59579

داریوش حسنوند؛ یونس نادمی


مدل‌سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه‌های فازی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 229-265

10.22059/jte.2014.51793

اسمعیل ابونوری؛ بهنام شهریار


بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

دوره 54، شماره 2، تیر 1398، صفحه 285-301

10.22059/jte.2019.71285

نازنین بیداربخت نیا؛ علیرضا جرجرزاده


تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1396، صفحه 287-312

10.22059/jte.2017.62683

ایوب خزائی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا طالبلو


ارزیابی رابطه استخراج منابع آب زیرزمینی و فقر روستایی در ایران

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 525-550

10.22059/jte.2019.72767

سید پرویز جلیلی کامجو؛ یونس نادمی


بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 527-549

10.22059/jte.2017.63303

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی


شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران (با به‌کارگیری الگویALP)

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 541-567

10.22059/jte.2016.58941

فرهاد ترحمی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور


ارتباطات و بهبود بهره‌وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 543-567

10.22059/jte.2017.231304.1007559

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ محمد ستاری فر


کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏ های صنعتی ایران

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 563-592

10.22059/jte.2015.55801

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پویان کیانی


توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 729-750

10.22059/jte.2014.53179

مجید مداح؛ فوزیه جیحون تبار؛ زهره رضاپور