تعداد مقالات: 875

151. مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای ایران

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ اکبر زمانی


152. بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

علی امامی میبدی؛ آرش اعظمی؛ احسان حق دوست


160. تحلیلی از سیر تحول و پیامدهای سیاستگذاری منحنی فیلیپس

دوره 31، شماره 41، پاییز 1368

توماس ام . هامفری؛ اکبر کمیجانی


164. اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده)

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر ابراهیم شیبانی؛ دکتر زهرا افشاری


165. تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا

دوره 34، شماره 2، پاییز 1378

حمید ابریشمی؛ داود منظور


169. تبیین پولی تورم: تجربه ایران

دوره 31، شماره 49، پاییز 1374

علی طیب نیا


174. ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم

دوره 33، شماره 2، پاییز 1377

سید کاظم صدر؛ صمد اله رحمانی کرمی


175. تابع عرضه مسکن در ایران

دوره 35، شماره 2، پاییز 1379

منصور خلیلی عراقی؛ سایه موسوی