ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

دوره 42، شماره 3، فروردین 1386

رحیم دلالی اصفهانی؛ هوشنگ شجری؛ محسن رنانی؛ سهراب دل انگیزان


بررسی عوامل زیست محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388

علی امامی میبدی؛ آرش اعظمی؛ احسان حق دوست


تحلیلی از سیر تحول و پیامدهای سیاستگذاری منحنی فیلیپس

دوره 31، شماره 41، مهر 1368

توماس ام . هامفری؛ اکبر کمیجانی


اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده)

دوره 36، شماره 2، مهر 1380

دکتر ابراهیم شیبانی؛ دکتر زهرا افشاری


تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا

دوره 34، شماره 2، مهر 1378

حمید ابریشمی؛ داود منظور