تعداد مقالات: 862

801. سنجشی از تأثیر شوک‎های نفتی و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389

اکبر کمیجانی؛ الهه اسدی مهماندوستی


802. مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران

دوره 42، شماره 4، تابستان 1386

ریحانه گسکری؛ علیرضا اقبالی


803. تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها

دوره 43، شماره 1، تابستان 1387

وحید مهربانی


804. اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

احسان طاهری فرد؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


806. چکیده انگلیسی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-10


809. بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه


813. بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

مهندس میرحسین موسوی؛ یدالله محمدی


816. بررسی فقهی قاعده‌ی اقتصاد

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 233-254

10.22059/jte.2013.30368

سید علی محمد یثربی


817. محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ حسن باقری


819. عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


822. بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

رضا نجارزاده؛ مجید حسین پور


823. کارایی پویا در تنظیم شرکت‎های آب و فاضلاب شهری ایران

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-26

10.22059/jte.2020.286534.1008205

فرزانه جایدری؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی؛ باقر درویشی


825. تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی

دوره 55، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-85

10.22059/jte.2020.279561.1008156

مجتبی سید حسین زاده یزدی؛ علیرضا عرفانی؛ مهدی قائمی اصل