ارزیابی اقتصادی طرح محوری گندم

دوره 33، شماره 2، مهر 1377

سید کاظم صدر؛ صمد اله رحمانی کرمی


تابع عرضه مسکن در ایران

دوره 35، شماره 2، مهر 1379

منصور خلیلی عراقی؛ سایه موسوی


بررسی رابطة بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران

دوره 43، شماره 2، آبان 1387

علی دیواندری؛ ُسیدرضا سید جوادین؛ محمد نهاوندیان؛ هاشم آقازاده


برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسه‌ی آن با برخی کشورهای منتخب

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 31-60

10.22059/jte.2013.30359

انوشیروان تقی پور؛ افسانه موسوی آزاد کسمایی


تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 31-50

10.22059/jte.2013.35809

ابوذر شاکری؛ علیمراد شریفی


ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-70

10.22059/jte.2016.57596

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی


سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 43-64

10.22059/jte.2013.35167

محمدنبی شهیکی تاش


الگوسازی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در برنامه‎ی پنجم توسعه براساس ساختاری ویژه از شبکه های عصبی غیرخطی

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 45-63

حمید خالوزاده؛ سعیده حمیدی علمداری؛ میررستم اسدالله زاده بالی


مقایسۀ اثر روش‌های بهینه‌یابی و برآورد بازده مورد انتظار بر سبد بهینۀ سهام

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 45-68

10.22059/jte.2014.50540

مصطفی دین محمدی؛ رضا پیرایش؛ آرش داداشی


بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: منطقة الموت)

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 49-74

10.22059/jte.2015.54096

ابوذر پرهیزکاری؛ مهرنوش میرزایی؛ صفت اله رحمانی؛ محسن علینی


طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 55-80

جعفر عبادی؛ هاجر جهانگرد