بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1390، صفحه 65-83

احمد صدرائی جواهری؛ سعیده پورنعمتی


برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-294

10.22059/jte.2014.51794

کریم اسلاملوییان؛ علی حسین استادزاد


مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 499-521

10.22059/jte.2014.52440

هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی


متاآنالیز چندسطحی رابطه‌ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد

دوره 56، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 507-534

10.22059/jte.2022.329472.1008529

محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی زاده؛ محمد جواد نور احمدی


سیاست مالی اقتصاد ایران در یک مدل DSGE (با تأکید بر خانوارهای غیرریکاردین)

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 551-580

10.22059/jte.2017.63304

جعفر حقیقت؛ امین حبیب زاده؛ نازیلا محرم جودی


بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲

دوره 51، شماره 3، آبان 1395، صفحه 569-594

10.22059/jte.2016.58938

محمد حسین رحمتی؛ علی کریمی راد؛ سید علی مدنی زاده


اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ

دوره 52، شماره 4، دی 1396، صفحه 821-840

10.22059/jte.2017.63659

محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده


هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ وحید تقى نژاد عمران