تعداد مقالات: 875

3. بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‎ای- واسطه‎ای بر روی تولید در صنایع ایران

دوره 46، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-30

محسن پورعبادالهان کویچ؛ غلامحسین رهنمای قراملکی؛ رسول حجت خواه


4. بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-20

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ سارا صفا مطلق


7. اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب منطقه‎ی خاورمیانه

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-20

10.22059/jte.2012.25007

کریم آذربایجانی؛ همایون شیرازی؛ ندا سمیعی


9. برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-18

10.22059/jte.2013.30190

اسفندیار جهانگرد؛ مرضیه رضائی


10. سطح آموزش زنان و باروری در شهر تهران: یک رهیافت اقتصادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

10.22059/jte.2013.30357

مجید احمدیان؛ وحید مهربانی


11. تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-23

10.22059/jte.2013.35165

حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی


12. تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

10.22059/jte.2013.35805

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی


15. بررسی شدت انرژی در کشور‌های نفتی و غیر‌نفتی

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20

10.22059/jte.2015.54094

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ مهدیس مرادی؛ هادی پرهیزی


16. سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

10.22059/jte.2016.57594

اسمعیل ابونوری؛ ابوالفضل گرمابی


17. علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-33

10.22059/jte.2017.59571

پرویز محمدزاده؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری


18. تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

10.22059/jte.2018.64841

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی


20. تقاضای پول در اقتصادهای دلاری‌شده (مطالعۀ موردی: ایران)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 211-228

10.22059/jte.2014.51792

ایوب ابوذری؛ غلامرضا زمانیان


25. تحلیل رفتار رانت‌خواری براساس بازی‌های تکراری

دوره 52، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 267-283

10.22059/jte.2017.61853

مریم اسمعیلی؛ مهسا مهدی پورآذر؛ سعیده یارمحمدلو