نمایه نویسندگان

ا

 • ابریشمى، دکتر حمید رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • ابونورى، دکتر اسمعیل برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • اربابیان، شیرین اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • اردلى، دکتر غلامعلى رییسى بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • اسلاملوئیان، دکتر کریم مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • اصغرپور، حسین بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • افشاری، دکتر زهرا بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • اکبری، دکتر اسماعیل علی دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام [دوره 39، شماره 3، 1383]

ب

پ

 • پیراسته، دکتر حسین ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • پیرائی، دکتر خسرو حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • پیرائى، دکتر خسرو اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • پروپزیان، جمشید یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • پورفرج، على رضا اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]

ت

 • تاجدین، مهندس علی برآورد اثر تورم بر نابرابری در توزیع هزینه ایران با استفاده از روشی ناپارامتر یکی (1380- 1350) [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • تاش، محمدنبى شهیکى بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • تبار، عباس کریمى یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • تشکینى، احمد آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ [دوره 39، شماره 4، 1383]

ج

ر

 • ریا، سهیلا بى برآورد تابعی تقاضای ذخایر ارزی برای کشورهای صادرکننده مواد خام [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • رحمانی، دکتر تیمور رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • رییسی، مهدی بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • رضوی، سید محمد استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی [دوره 39، شماره 2، 1383]

س

 • سامتى، دکتر مرتضى برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • سبحانى، حسن استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • سعادت، رحمان رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • سوره، دکتر صمد رحیمى عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]

ش

 • شیبانی، ایمان بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری) [دوره 39، شماره 3، 1383]

ص

 • صادقى، حسین رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • صادقى، دکتر حسین بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • صادقى، دکتر حسین عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • صامتى، دکتر مجید بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • صمدی، دکتر سعید تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • صمدى، دکتر سعید برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • صمیمى، دکتر احمد جعفرى هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • صمیمى، دکتر احمد جعفرى بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • صمیمى، دکتر احمد جعفرى آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]

ط

 • طیبى، دکتر سید کمیل اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • طیبى، دکتر سید کمیل برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • طهرانچیان، امیر منصور بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه [دوره 39، شماره 2، 1383]

ع

 • عبادى، دکتر جعفر بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • عرفانى، علیرضا آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • عسکرى، دکتر محمد مهدى تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • عمادزاده، دکتر مصطفى اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345) [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • عمران، وحید تقى نژاد هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید [دوره 39، شماره 1، 1383]

ق

 • قبادی، سارا برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی) [دوره 39، شماره 4، 1383]

ک

 • کیا، معصومه بازرگانى بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357 [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • کرمى، علیرضا بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • کریمى، فرزاد ارزیابی و تحلیلی تأثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • کلباسی، دکتر حسن بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • کمیجانى، دکتر اکبر تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی [دوره 39، شماره 1، 1383]
 • کمیجانى، دکتر اکبر ثبات تابع تقاضای پولی در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]

م

ن

 • نجار، داریوش وافی بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • نژاد، دکتر حسین عباسی آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟ [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • نژاد، دکتر حسین عباسی بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350) [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • نصراللهی، محمد تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با "رویکرد آزمون کرانه ها" [دوره 39، شماره 3، 1383]
 • نصراللهى، دکتر خدیجه برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری [دوره 39، شماره 2، 1383]
 • نصراللهى، دکتر خدیجه تحلیلی بر روند نرخ موثرداخلی ارز در ایران [دوره 39، شماره 4، 1383]
 • نظرى، دکتر محسن بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357 [دوره 39، شماره 1، 1383]

و

ه

 • هادیان، محمد رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران) [دوره 39، شماره 4، 1383]